Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve školním roce 2022/2023:

V případě, že se kroužek naplní (minimální 8 žáků) bude děti vedoucí kroužku informovat a předá jim údaje potřebné k bezhotovostní

úhradě kroužku.

Ve prospěch ÚČTU č. 51-6902230267/0100, VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo žáka, SPECIFICKÝ SYMBOL = 1. sloupec tabulky.

Platbu za I. pololetí šk. roku 2022/2023 je třeba poukázat do konce měsíce října 2022, pokud žák nebude mít kroužek do tohoto  

data uhrazen, nebude ho moci navštěvovat. 

Specifický

symbol

Název kroužku  Den  Čas  Vedoucí kroužku

Částka

   v Kč

Místo konání  Poznámka 
PLACENÉ KROUŽKY mimo ŠD - poplatek  za pololetí
  VESELÁ VĚDA*     Veselá věda      1. stupeň
PLACENÉ KROUŽKY V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ VE STUDENTSKÉ ULICI V MN. HRADIŠTI:
 301  KERAMIKA  pondělí  13.00 - 14.30  Mgr. Lenka Trehšlová  900  keram. dílna  1. st. ZŠ
 302  BADMINTON  úterý  15.00 - 16.00  Bc.Veronika Čečelská  450  tělocvična  2. st. ZŠ
 303  ATLETIKA čtvrtek  15.00 - 16.30  Bc. Jiří Sameš  350  tělocvična 2. st. ZŠ

*VESELÁ VĚDA - kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti z 1. stupně ZŠ. Informace a přihlášky na www.veselaveda.cz