Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Poradenské služby školy

Tiskopis - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

 

VÝCHOVNÝ PORADCE pro 1. - 9. ročník

Mgr. Jana Honců

Konzultační hodiny:
ÚTERÝ 12:30 – 14:00 v hlavní budově školy ve Studentské ul.
Pro rodiče a žáky vždy podle potřeby po předchozí domluvě

Telefon 733 745 986
Tel. (ZŠ Studentská) 326 771 890
E-mail honcu@2zsmh.cz

 Služby

Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím výchovné poradkyně v oblastech:

Škola spolupracuje s PPP v Mladé Boleslavi, kontaktní osobou je speciální pedagog PaedDr. Karel Wohlhötner. Poradna poskytuje služby v oblasti:

S policií ČR škola spolupracuje v oblasti řešení problematiky kriminálních jevů a v oblasti prevence rizikového chování.
S odborem sociálních věcí a zdravotnictví řeší společně záškoláctví žáků.

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD:

 

 • Uchazeč může pro první kolo přijímacích zkoušek podat pouze dvě přihlášky

• Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář na každou vybranou střední školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být 

   na  obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem.

• Přihlášky podávají uchazeči přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepodávají je prostřednictvím základní školy.

• Základní škola pouze potvrdí hodnocení žáka.

• Přihlášky je nutné odevzdat na střední školy do 1.března

• Vyznačit termín přijímacího řízení – zatím platí, že přijímací testy uchazeč koná dle pořadí škol uvedeném na přihlášce tzn. V prvním stanoveném termínu ve škole

    uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

• Vysvědčení z posledních dvou ročníků

    POZOR: některé školy mají pro tento rok své specifické požadavky (možno zjistit na webových stránkách dané střední školy)

• Možno přiložit i posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění (např. vyšetření z PPP, SPC apod.)

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti (nepožadují všechny školy)

• Doplnit zájmovou činnost

 

PŘIPOMÍNÁM: přihlášky na příslušnou střední školu zasílají zákonní zástupci či sami žáci do 1.března

 

 

 

METODIK PREVENCE pro 1. - 9. ročník

 

Tel. (ZŠ Studentská)  326 771 890
 E-mail  

 

Oblasti působení:

záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, kriminální chování,

rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové chování

 

Konzultační hodiny dle dohody.

 

Náplň práce školního metodika prevence ZDE 

 

 

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. Ing. Zuzana Tomášová

Tel.: 720 987 307, e-mail: poverenec@mnhradiste.cz

 

Zásady ochrany osobních údajů ZDE