Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je zřízena na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. Školská rada je tříčlenná. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát během školního roku. Podílí se na vytváření koncepčního a dlouhodobého záměru rozvoje školy (vize školy), schvaluje školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada se vyjadřuje a projednává uskutečňování školního vzdělávacího programu, návrh rozpočtu na další rok a rozbor hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce a významná opatření související s provozem školy. Podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Složení Školské rady: 

Jednací řád ŠR

 

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ z. s. - IČ 07007752

Předsedkyní Spolku rodičů a přátel ZŠ je paní Lucie ŽÍDKOVÁ