Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je zřízena na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. Školská rada je tříčlenná. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát během školního roku. Podílí se na vytváření koncepčního a dlouhodobého záměru rozvoje školy (vize školy), schvaluje školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada se vyjadřuje a projednává uskutečňování školního vzdělávacího programu, návrh rozpočtu na další rok a rozbor hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce a významná opatření související s provozem školy. Podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Složení Školské rady na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020:

 

 

RADA RODIČŮ

Předsedkyní RR je Mgr. Blanka Pešánová.

 

V současné době připravujeme přeměnu současného občanského sdružení (pobočného spolku) na spolek. Přeměna bude provedena po listopadových třídních schůzkách. Do vedení spolku jsou navrženi (Radou rodičů) paní Mgr. Pešánová Blanka, Šplíchalová Michaela a Žídková Lucie. Do revizní komise spolku paní Mgr. Alnatour Jana, Ing. Sýkorová Lea a pan Mgr. Umáčený Lukáš.

 

Návrh stanov spolku ZDE