Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní družina

Provoz ŠD

PO - PÁ 6.00-16.00 (možné upravit po dohodě s rodiči)
 

Oddělení ŠD

 V odpoledních hodinách mohou žáci také navštěvovat zájmové kroužky.

 

 

Řád školní družiny

 1. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, především pro žáky 1. - 3. tříd a je součástí školy.
 2. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, k zájmové činnosti, odpočinku a k rekreaci žáků.
 3. Provoz školní družiny je denně od 6.00 do 16.00 hodin v budově školy na náměstí, od 7.00 do 7.50 hodin v hlavní budově školy a od 11.35 do 15.00 hodin v budově ve Veselé.
 4. Školní družina má 6 oddělení (5 oddělení ve škole na náměstí, 1 oddělení v hl.budově ZŠ a 1 oddělení ve Veselé). Rodiče přihlašují své děti na základě přihlášky, kde uvedou dobu pobytu a způsob odchodu dítěte ze školní družiny. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou, podepsanou a datovanou žádost rodičů. Minimální doba pobytu žáků v ŠD je do 14.30 hodin, výjimkou jsou žáci dojíždějící a navštěvující ZUŠ a zájmové kroužky. O vyloučení žáka z ŠD rozhoduje ředitel školy, pokud tento žák porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů.
 5. Po nevyzvednutí žáka do stanovené doby (16.00) bude zákonný zástupce telefonicky informován vychovatelkou, která se s ním domluví na způsobu předání dítěte ze ŠD.
 6. Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 30 žáků denně přítomných.
 7. Žáci jsou po ukončení vyučování předáváni vychovatelkám. Rozpis předávání je přílohou.
 8. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat bezpečnost a hygienická pravidla. Dále se řídí pokyny vychovatelek.
 9. ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu.
 10. Do ŠD jsou při dělených hodinách dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni.
 11. Při příchodu na oběd se žáci se řídí řádem školní jídelny.
 12. Měsíční příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD je stanoven ve výši 200,-- Kč . Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní ŠD, činí           poplatek za ŠD  50 Kč/měs.

Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ulici, nebo bezhotovostně - ve prospěch běžného účtu u Komerční banky                    č. 51-6902210207/0100, variabilní symbol = 7-místné evidenční číslo žáka. Upřednostňujeme pololetní (1000 Kč) nebo roční platbu (2000 Kč).

 

Režim ŠD

Režim ŠD ZDE

 
 

Přihláška do školní družiny

Ke stažení ZDE 

 

Vychovatelky

Macháčková Jana - vedoucí vychovatelka

Zemanová Petra - vychovatelka

Bc Čečelská Veronika - vychovatelka

Michaela Matoušová - vychovatelka

Zuzana Smolíková - vychovatelka

Tereza Plívová- vychovatelka, odd.ŠD ve Studentské ulici

Bc. Pospíšilová Milena - vychovatelka ZŠ Veselá